Подільська міська територіальна громада
Одеська область, Подільський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про управління

Дата: 03.06.2021 08:26
Кількість переглядів: 593

1. Загальні положення

 

1.1. Управління  освіти   Подільської  міської ради Подільського району Одеської області (далі– Управління) є структурним підрозділом міської ради, який утворюється Подільською  міською радою Подільського району Одеської області, та є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, і підпорядковується її виконавчому комітету,  Подільському міському голові та заступнику Подільського міського голови за розподілом обов’язків, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний департаменту освіти і науки   Одеської державної обласної адміністрації.

1.2. Управління у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України,   розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, рішеннями Подільської  міської ради Подільського району Одеської області, її виконавчого комітету та розпорядженнями Подільського міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Управління  фінансується за рахунок коштів Подільської міської територіальної громади. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Управління та видатки на його утримання встановлюються Подільською  міською ради Подільського району Одеської області. Штатний розпис Управління затверджуються Подільським міським головою за поданням начальника Управління.

1.4. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними виконавчими органами міської ради, департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на території Подільської міської територіальної громади, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали.

1.5. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

1.6. Повна назва : Управління  освіти   Подільської  міської ради Подільського району Одеської області . Скорочена назва:  УО Подільської міської ради.

1.7. Юридична адреса Управління: 66302,Одеська область, м.Подільськ, вул.8-го Березня, 27.

 

2. Основні завдання Управління

 

2.1. Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на території Подільської міської територіальної громади.

2.2. Аналіз стану освіти на території Подільської міської територіальної громади, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми.

2.3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

2.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території Подільської міської територіальної громади.

2.5. Навчально-методичне керівництво та інспектування підпорядкованих закладів та установ, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація їх діяльності, а також навчальних закладів інших форм власності.

2.6. Сприяння розвитку самоврядування у закладах загальної середньої , дошкільної та позашкільної освіти.

 

2.7. Комплектування підпорядкованих закладів і установ педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.8. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі.

2.9. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в підпорядкованих закладах і установах освіти.

2.10. Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти.

2.11. Підготовка разом з іншими структурними підрозділами обґрунтованих пропозицій та рішень, щодо формування міської політики, щодо розвитку освіти на території Подільської міської територіальної громади.

2.12. Розроблення та забезпечення реалізації заходів економічного, правового, соціального, інформаційного, профілактичного та організаційного характеру, які спрямовані на розвиток освіти.

2.13. Забезпечення взаємодії відділів, управлінь Подільської міської ради Подільського району Одеської області, організацій та установ  Подільської міської територіальної громади, щодо реалізації державної та регіональної політики з питань освіти, організація роботи щодо профілактики девіантної поведінки, правопорушень, запобігання бездоглядності дітей.

2.14. Здійснення контролю за роботою підпорядкованих  закладів і установ.

           2.15. Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Управління.

         2.16.Здійснення міжнародного співробітництва у сфері освіти.

 

 

3. Основні функції Управління відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень

 

3.1. Організація мережі та здійснення керівництва закладами і установами загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти:

3.1.1. Здійснює управління закладами і установами загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, інклюзивно – ресурсним центром, Центром професійного розвитку педагогічних працівників що розташовані на території Подільської міської територіальної громади.

3.1.2. Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб Подільської міської територіальної громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

3.1.3. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі закладів і установ загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

3.1.4. Здійснює в межах своєї компетенції інспектування підпорядкованих закладів і установ, забезпечує гласність його результатів.

3.1.5. Проводить моніторингові дослідження підпорядкованих закладів і установ щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартом освіти.

3.1.6. Готує проекти рішень про закріплення за закладами загальної середньої освіти території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.

3.1.7. Вивчає потребу та вносить пропозиції до міської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (в тому числі – й індивідуальне) та виховання у підпорядкованих закладах і установах.

 

 

3.1.8. Вивчає потребу та вносить пропозиції до Подільської міської ради Подільського району Одеської області , щодо утворення вечірніх (змінних) класів, груп з очною та заочною формами навчання при закладах загальної середньої освіти, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

3.1.9. Вносить пропозиції до Подільської міської ради Подільського району Одеської області про відкриття профільних класів, початкових шкіл, гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

3.1.10. Погоджує проекти будівництва закладів і установ  загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, сприяє їх раціональному розміщенню.

3.2. Організація нормативно-правового забезпечення закладів і установ  загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти:

3.2.1. Контролює дотримання закладами і установами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.2.2. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

3.2.3. Контролює виконання конституційних вимог, щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.

3.2.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України, щодо функціонування української мови як державної в підпорядкованих закладах і установах.

3.2.5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників навчальних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.

3.2.6. Погоджує статути підпорядкованих закладів і установ, готує їх до реєстрації у відповідному органі місцевого самоврядування.

3.3. Організація навчально-методичного забезпечення підпорядкованих закладів і установ  освіти:

3.3.1. Сприяє навчально-методичному забезпеченню підпорядкованих  закладів і установ.

3.3.2. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; погоджує річні плани роботи закладів і установ освіти; вносять пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

3.3.3. Організовує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

3.3.4.Організовує психолого – педагогічний супровід та надання психолого – педагогічних та корекційно – розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами через інклюзивно– ресурсний центр.

3.3.5. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними підпорядковані заклади і установи.

3.3.6. Видає інформаційно-методичні бюлетені.

3.4. Організація фінансового забезпечення закладів і установ  загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти :

3.4.1. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі підпорядкованих закладів   і установ.

3.4.2. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування підпорядкованих закладів та установ, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

3.4.3. Контролює створення та аналізує використання у   закладах загальної середньої освіти  фонду загального обов’язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

3.5. Організація матеріально-технічного забезпечення закладів і установ  загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти :

3.5.1. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню підпорядкованих закладів і установ; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

3.5.2. Організує підготовку підпорядкованих закладів і установ до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

3.5.3. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у підпорядкованих закладах і установах та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

3.6. Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в підпорядкованих закладах  і установах міста та забезпечення їх соціального захисту:

3.6.1. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у підпорядкованих закладах і установах; здійснює соціально-педагогічний патронаж.

          3.6.2.Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової  роботи в підпорядкованих закладах і установах.

3.6.3. Координує роботу підпорядкованих закладів і установ, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

3.6.4.Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.6.5.Забезпечує створення та функціонування психологічної служби у підпорядкованих закладах і установах.

3.6.6. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у підпорядкованих закладах і установах професійної орієнтації учнів.

3.6.7. Організує харчування дітей у підпорядкованих закладах і установах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

3.6.8. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування здобувачів освіти, здійснює оздоровчі заходи.

3.6.9. Прогнозує потребу  Подільської міської територіальної громади у педагогічних працівниках і спеціалістах.

3.6.10. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

3.6.11. Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.6.12.Організує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів  підпорядкованих закладів і установ відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.6.13. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників.

3.6.14. Приймає участь у підготовці заходів і пропозицій щодо організації виконання Державних програм: протидії торгівлі людьми, з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві, запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, роботи з обдарованою молоддю, запобігання дитячої бездоглядності, оздоровлення і відпочинку здобувачів освіти, профілактики злочинності тощо.

3.6.15.Сприяє створенню та розвитку на території Подільської міської територіальної громади системи пошуку і вибору талановитої молоді та організовує забезпечення умов для її розвитку.

3.6.16.Організовує роботу щодо оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків.

3.6.17. Організовує роботу щодо профілактики негативних явищ в дитячому, підлітковому   середовищі.

3.6.18.Організовує роботу по вiйськово-патрiотичному, громадянському та правовому вихованню здобувачів освіти.

3.6.19.Бере участь у проведенні фестивалів, конкурсів, виставок, змагань, інших заходів, спрямованих на розвиток ініціативи та задоволення інтересів здобувачів освіти.

3.6.20. Веде облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, які навчаються і виховуються в підпорядкованих закладах і установах  та  перебувають під опікою громадян.

3.7.Інша діяльність Управління:

3.7.1.Подає в установленому порядку статистичну звітність; організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.7.2. Інформує населення про стан та перспективи розвитку галузі (не рідше ніж один раз на рік).

3.7.3. Вивчає та узагальнює пропозиції, скарги громадян стосовно питань, які входять до компетенції Управління.

3.7.4. Веде інформаційно-роз’яснювальну, просвітницьку роботу через міські та регіональні  засоби масової інформації.

3.7.5.Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до його компетенції, а також сприяє їх поширенню.

3.8. Взаємодіє з громадськими організаціями:

3.8.1. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетентності, враховує позитивні пропозиції, вживає заходів до усунення недоліків в роботі.

3.8.2  Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

4. Права Управління

 

4.1. Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти, розгляду питань, що належать до його повноважень, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

4.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації   закладів і установ освіти всіх типів і форм власності. Самостійно приймати рішення про внесення змін до штатного розпису закладів і установ освіти, своїх структурних підрозділів.

4.3. Скликати міські, в тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників підпорядкованих  закладів та установ, з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Вносити Подільській міській раді Подільського району Одеської області пропозиції щодо фінансування підпорядкованих закладів та установ, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі Подільської міської територіальної громади.

4.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів керівників підпорядкованих закладів у установ, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

4.6. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі Управління.

         4.7. Видавати фізичним особам довідки, які містять ті чи інші відомості про них.

 

5. Начальник та структура Управління

 

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Подільським міським головою відповідно до діючого законодавства.

5.2.Начальник Управління безпосередньо підпорядкований Подільському міському голові, а з поточних організаційних питань – заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

5.3.Начальник має заступника, який призначається і звільняється з посади Подільським міським головою за поданням начальника Управління та погодженням заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

5.4.За відсутності начальника Управління  його обов’язки виконує його заступник або  визначена в установленому порядку посадова особа Управління.

5.5. Начальник, представляючи інтереси Управління у відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.5.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, забезпечує виконання покладених на Управління завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників Управління.

5.5.2. Затверджує посадові інструкції працівників структурних підрозділів Управління, керівників підпорядкованих закладів і установ.

5.5.3. Планує роботу Управління і аналізує стан її виконання.

5.5.4. Видає в межах компетенції Управління накази, організує і контролює їх виконання.

5.6. Призначає на посаду та звільняє з посади:

5.6.1. Директорів закладів загальної середньої освіти, за результатами  конкурсного  відбору шляхом укладання контракту з дотриманням  вимог чинного законодавства.

5.6.2. Директора та працівників інклюзивно – ресурсного центру за результатами  конкурсного  відбору шляхом укладання контракту з дотриманням  вимог чинного законодавства.

5.6.3. Директора та працівників  Центру професійного розвитку педагогічних працівників за результатами  конкурсного  відбору шляхом укладання контракту з дотриманням  вимог чинного законодавства ( за умови створення).

5.6.4. Працівників структурних підрозділів Управління, які не мають статусу юридичної особи ( централізована бухгалтерія, господарча група, міський методичний кабінет).

5.6.5. Керівників дошкільних та позашкільних комунальних навчальних закладів.

5.6.6. Педагогічних працівників підпорядкованих  закладів і установ  освіти, за поданням  керівника.

5.7. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників підрозділів, керівників та педагогічних працівників підпорядкованих закладів та установ освіти. Розглядає клопотання та вносить пропозиції на нагородження кращих працівників підпорядкованих закладів і установ державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.

5.8.Вносить в установленому порядку Подільському міському голові пропозиції про призначення й звільнення з посад працівників Управління, про застосування заохочень або стягнень до працівників Управління.

5.9.Забезпечує належні умови підлеглим для виконання функціональних обов’язків та здійснює контроль за дотриманням режиму роботи, додержанням порядку в службових приміщеннях Управління.

5.10.Забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Управління.

5.11. Контролює дотримання особовим складом Управління  вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації»   та інших нормативно-правових актів України.

5.12.Здійснює керівництво та відповідає за організацію роботи із забезпечення безпеки праці, навчання з охорони праці, дотримання чинного законодавства про охорону праці.

5.13.Формує кадровий резерв та подає його на затвердження Подільському міському голові.

5.14.Забезпечує системне і оперативне оприлюднення на веб-порталі Подільської міської ради Подільського району Одеської області  в мережі Інтернет інформації, що входить до компетенції Управління, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації.

5.15.Забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності, приймання – передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників.

5.16. Подає на затвердження Подільського міського голови проект кошторису доходів і видатків, фонду оплати праці працівників Управління.

5.17. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Управління.

5.18.Визначає потребу і розподіляє надані Управлінню  ресурси на техніку, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та програмне забезпечення, інші матеріальні цінності, майно, необхідні для укомплектування Управління та особового складу, організовує їх облік, контролює правильність утримання, списання.

5.19. Затверджує штатні розписи підпорядкованих закладів і установ освіти.

5.20. Відкриває рахунки в банках України. Має право першого підпису.

5.21. Накази начальника Управління, видані з порушенням законодавства, або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані Подільським міським головою, або оскаржені в судовому порядку.

          5.22.Управління  має право створювати відокремленні структурні підрозділи без прав юридичної особи, у порядку передбаченому чинним законодавством.

5.23. З метою узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників, організації та проведення консультування педагогічних працівників може створюватися Центр професійного розвитку педагогічних працівників, відповідно до затвердженого Статуту.

          5.24.Для організації виявлення, обліку, діагностичного обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, проведення консультативно-методичної роботи з батьками таких категорій дітей та надання допомоги дітям з вадами, створюється Інклюзивно – ресурсний центр , який діє відповідно до затвердженого Статуту.

5.25. Функція бухгалтерського обліку по підпорядкованим закладам і установам освіти  здійснюється централізованою бухгалтерією Управління, яка виконує свої функції відповідно до затвердженого Статуту.

         5.26. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації та професійної компетентності педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів,  розвитку їхньої творчої ініціативи при Управлінні функціонує міський методичний кабінет, який діє відповідно до затвердженого Статуту.

5.27. При Управлінні створюється колегія. Склад колегії затверджується Подільським міським головою за поданням начальника Управління. Рішення колегії затверджуються наказами начальника Управління.

         5.28.При Управлінні можуть створюватися  інші громадські утворення (ради), комісії з числа  учасників навчально-виховного  процесу,  представників громадськості міста.

 

6.Порядок внесення змін до положення

6.1. Зміни до цього положення вносяться за рішенням Подільської міської ради Подільського району Одеської області, шляхом викладення його у новій редакції.

 

7. Припинення діяльності

7.1. Припинення діяльності Управління здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Подільської міської ради Подільського району Одеської області.

7.2. Ліквідація Управління здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється рішенням Подільської міської ради Подільського району Одеської області.

7.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.

7.4. Працівникам Управління, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

7.5. Управління є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

7.6. Всі питання, що не врегульовані цим положенням, регулюються законодавством України.

 

Секретар Подільської міської ради                                              Т.М.Скрипник


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора